Zasielateľ – subjekt, ktorý na základe platného oprávnenia (koncesia) obstaráva vlastným menom prepravu veci, a to v mene a na účet príkazcu (prepravcu – teda klienta)
Dopravca – subjekt, ktorý vykonáva/prevádzkuje dopravu pre cudziu alebo vlastnú osobu, teda prepravu uskutočňuje.

Platí, že prepravca (príkazca, teda klient) sa  podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru.

Zodpovednosť zasielateľa

Aby sme sa ale vrátili k meritu veci, “hráči” v rámci doručovania zásielok majú nie len rôzne úlohy, ale i limity zodpovednosti v prípade škody na zásielke. Na základe zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej Republiky, zodpovednosť zasielateľa pri vykonávaní jeho činnosti je limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej či stratenej zásielky, najviac však 20 000 XDR za jeden škodový prípad. Jedná sa o škody vychádzajúce z procesu obstarávania prepráv a iných činností, súvisiacich. (sú stanovené rôzne limity zodpovednosti pre jednotlivé činnosti ako škoda pri preprave, pri neskorom dodaní, pri skladovaní, atď.) Všetky podmienky môžete nájsť na adrese (http://www.zlz.sk/sk/informacie-o-zvaeze/zasielateske-podmienky.html)
Treba mať teda na zreteli, že pri škode na zásielke je jej plnenie limitované maximálnou cenou za brutto kilogram poškodenej, alebo stratenej zásielky.

Zodpovednosť dopravcu

V rámci zodpovednosti dopravcu, ktorá je upravovaná dohovorom CMR, sa jedná taktiež o 8,33 XDR/ kilogram brutto váhy poškodenej či stratenej zásielky, v tomto prípade limitovanej celkovou brutto hmotnosťou prepravovanej veci. V prípade celokamiónovej zásielky s hmotnosťou 25 ton a aktuálneho kurzu XDR, je to konkrétne 166.000,- EUR. Z toho vyplýva, že ak sa aj dopravca preukáže s CMR poistením na sumu vyššiu ako 166.000,- EUR (CMR poistenia sú uzavreté i na vyššie sumy), v závislosti od kurzu XDR, táto suma neznamená automaticky plnenie do jej výšky. Taktiež z toho vyplýva, že klient by mal siahnuť po ponúkanej možnosti pripoistenia jeho zásielky, v prípade ak sa chce vyhnúť prípadným stratám – a hmotnosť a hodnota zásielky sú v nepomere k vyššie uvedenému.

XDR – je špeciálna mena, ktorej aktuálny kurz je 0.797 XDR za 1,- EUR a môžete ho sledovať na stránkach NBS, alebo https://www.kurzy-online.sk/meny/xdr/
Čo z toho ale vyplýva pre Vás ako príkazcu, klienta ktorý potrebuje prepraviť zásielku v rámci cestnej prepravy ?

Je potrebné orientovať sa v terminológii a úlohách jednotlivých subjektov zapojených do prepravy Vašej zásielky. A teda, zasielateľ pre Vás obstará najvhodnejšie a najvýhodnejšie prepravné riešenie, a je krytý poistením zasielateľa. Zodpovednosť zasielateľa je limitovaná na 20.000,- XDR, a jeho poistenie kryje možné škody, vzniknuté z priameho procesu obstarávania prepravy, či iných súvisiacich aktivít ako colno-deklaračných služieb, skladovania, a podobne. Poistenie môže mať rôzne formy a špecifiká, ako napríklad poistné krytie škôd spôsobených tretími stranami (dopravca) zapojenými do procesu prepravy. Informujte sa u svojho partnera, a nechajte si vysvetliť akým typom poistenia disponuje !

Samozrejme, úlohou zasielateľa je obstarať službu u vhodného dopravcu, ktorý disponuje povolením na výkon činnosti a platným poistením CMR – nie len čo sa týka územnej platnosti, ale i poistnej sumy, ktorá musí byť v súlade s prepravovanou vecou. Avšak, v prípade škody na zásielke je zodpovednosť dopravcu limitovaná na 8.33 XDR za kilogram poškodenej, či stratenej zásielky.

A teda, je preto veľmi dôležité sledovať hodnotu prepravovanej zásielky spolu s jej hmotnosťou !V prípade, ak presahuje hodnota 1kg prepravovanej zásielky sumu približne 6.6,- EUR – je vhodné siahnuť po pripoistení zásielky a limitovaní prípadných rizík. Kvalitný zasielateľ ma riešenie vždy po ruke.